Amalgam og kvikksølv

 

Kvikksølv i hjerne, blod, muskel og tånegl relatert til eksponering.

Analyse av organisk og uorganisk kvikksølv i hjernen viser at det er en sammenheng mellom uorganisk kvikksølv i hjernen og mengde amalgam i tennene. Artikkelen ble publisert i Environmental Health i oktober.
Les artikkelen her.

 

Effekter av amalgamutskifting hos pasienter med mistenkte bivirkninger av amalgam.

20 tilfeldig utvalgte pasienter undersøkt av Bivirkningsgruppen i perioden fra 1993 til 1999 får amalgamfyllinger byttet til andre materialer og følges i 5 år etter utskifting med blant annet blodprøver, spørreskjema og psykologisk testing. Formålet med prosjektet er å studere forandringer i helsetilstand og livskvalitet over tid hos pasienter med mistenkte bivirkninger av amalgam etter utskifting av amalgamfyllinger.

Prosjektet er nå godt i gang, og alle pasienter er ferdige med utskiftingsdelen.En del bakgrunnsdata fra prosjektet ble presentert på en internasjonal vitenskapelig konferanse i mars 2005. Resultatene viser at behandlingsgruppen var sammenlignbar med referansegruppen med hensyn til alder, amalgammengde og kvikksølv i blod og urin. Ved baseline, hadde begge gruppene samme symptomintensitet hva gjelder intraorale, orofasiale og generelle symptomer.

Resultatene fra The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) fra behandlingsgruppen var i samsvar med resultatene rapportert fra en sammenlignbar gruppe pasienter (Dalen et al 2003). Randomiserte kliniske forsøk kan gi viktig informasjon angående forandringer av symptombelastning etter amalgamutskifting hos pasienter med symptomer relatert til amalgam.

Knut Dalen, Therese Sjursen og Torgils Lægreid deltar i prosjektet i tillegg til medarbeidere ved Bivirkningsgruppen.